ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΕΝΑ-Ε)

  1. 1

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων του πολιτικού φορέα ΕΝΩΣΗΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 
Η ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΕΝΑ-Ε) έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία www.ena-e.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει ή του τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον.
Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο που αποτελείται από περισσότερες ιστοσελίδες και τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η ENA-E, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο.  Οι διακομιστές δικτύου συγκεντρώνουν τις διαδικτυακές διευθύνσεις πρωτοκόλλου των επισκεπτών. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν χρησιμεύουν για την αναγνώριση των χρηστών, αλλά συγκεντρώνονται με σκοπό την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στη δικτυακή τοποθεσία, των σελίδων που προβλήθηκαν κ.λπ.
Ωστόσο, υπάρχουν τμήματα στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η εισαγωγή και αντίστοιχη συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους  σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων εγγραφής μελών στην ΕΝΑ-Ε και κάθε φορά που ο χρήστης στέλνει e-mail ή ταχυδρομική επιστολή με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του χρήστη τα στοιχεία ταυτοποίησης του για την εγγραφή του στην πολιτική μας οργάνωση και μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης.
Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεση του χρήστη στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.
 
Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Η ΕΝΑ-Ε συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την ΕΝΑ-Ε πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με την συγκατάθεση του χρήστη.
 
Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την ΕΝΑ-Ε είναι η παροχή δυνατότητας στους χρήστες να εγγραφούν στην οργάνωση μας να επισκέπτονται τις σελίδες μας και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω αυτών.
Επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου, την ανταπόκριση στα ερωτήματα του χρήστη ή την επεξεργασία των αιτημάτων του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία και τη διαχείριση αρχείων σχετικά με συνδρομές από τα μέλη της πολιτική μα οργάνωσης.
 
Ανήλικοι
Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η ΕΝΑ-Ε δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.
 
Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχουν οι χρήστες  θα παραμείνουν στο διακομιστή www.ena-e.gr στην Ελλάδα. H ENA-E κρατά τα δεδομένα μόνο στα αρχεία της, μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά σε κυβερνητικά όργανα, δικαστικές  και διοικητικές αρχές, στην συλλογική προεδρία της πολιτικής οργάνωσης της ΕΝΑΕ και συμβαλλόμενους, οι οποίοι δυνάμει του καταστατικού επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της ΕΝΑ-Ε, και οι οποίοι ενεργούν επ’ ονόματί της ΕΝΑ-Ε για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου ή για συμμόρφωση προς νόμιμες υποχρεώσεις της ή για άλλους σκοπούς στους οποίους οι χρήστες συναινούν ρητώς. Όλοι οι ως άνω αποδέκτες συμφωνούν και δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με τους παρόντες όρους και για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς.
Ωστόσο, η ΕΝΑ-Ε εγγυάται ότι θα λαμβάνει πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται από τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας. Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η ΕΝΑ-Ε δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού.
Επιπλέον, η ΕΝΑ-Ε έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη πλην των αναφερομένων ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών,
(β) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού.
 
Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η ΕΝΑ-Ε δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η ΕΝΑ-Ε χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.
Η ΕΝΑ-Ε θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα (όσο διαρκεί η εγγραφή τους στα αρχεία της οργάνωσης μας και κατά το καταστατικό-υποχρεώσεις των μελών) ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.
 
Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης
Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της ΕΝΑ-Ε δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΝΑ-Ε ή και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή και ενέργεια, να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην παράγραφο «Επικοινωνία» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ena-e.gr με την ένδειξη : «Προσωπικά Δεδομένα». Να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων. Η ENA-E υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Επικοινωνία
Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της ENA-E: e-mail: contact@ena-e.gr