ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ( ΕΝΑ-Ε )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  05/01/2017

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ KAI ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΠΛΕΟΝ Η ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΥΡΩΜΠΑΝΑΝΙΑΣ.

Το πείραμα κατεδάφισης που πάλαι ποτέ ελληνικού κράτους συνεχίζεται . Στα πλαίσια των μνημονιακών νόμων προβλέπεται η πλήρης κατάργηση των προαπαιτούμενων ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η δημιουργία «Ανεξάρτητων Αρχών» που θα αντικαταστήσουν όλες τις βασικές κρατικές λειτουργίες.
Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή είναι αυτή του Ν 4389/26-5-2016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α /94
Το ΦΕΚ είναι ανυπόγραφο και δεν έχει κάποια σφραγίδα.

Με τον παραπάνω νόμο καταργείται η Γενική Γραμματεία Εσόδων , και όχι μόνον αυτά αλλά ουσιαστικά το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών . Με φορολογικά χρέη που φτάνουν το μισό ΑΕΠ , την χαοτική δομή του ελληνικού συστήματος ελέγχου αλλά και την απροθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων εφοριακών υπαλλήλων να εισπράξουν τις παράνομες οφειλές των μνημονίων, μια που και οι ίδιοι πλήττονται από αυτές , επιταχύνθηκε η ανάγκη παράκαμψης του συστήματος με την δημιουργία ιδιωτικής -τύπου ράμπο – αλλοδαπής εφορίας με αυξημένες αρμοδιότητες, μη υπαγόμενη στις ελληνικές διοικητικές και δικαστικές αρχές, δυνατότητα που προβλεπόταν, πάντως από τα προδοτικά μνημόνια, με σκοπό την φορολογική εκτέλεση των Ελλήνων και την αρπαγή των ιδιοκτησιών και των επιχειρήσεών τους.

Και ιδού πώς.

« Αρθρο 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική́ προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.
2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.»

Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να συνιστάται Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα . Αφού δεν είναι, μάλιστα, φορέας του Δημοσίου δεν υπάγεται στον Εισαγωγικό Νόμο Αστικού Κώδικα, άρθρα 105,106, δηλαδή, δεν μπορεί να ενταχθεί για αποζημίωση για παράνομες πράξεις όπως το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ.

2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξη δημοσίων εσόδων,
γ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορο- λογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων,
δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητάς της,
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της,

στ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για την συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και την παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες,
ζ) το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης,
η) την κατάρτιση των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Επίσης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς,
θ) τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικής απάτης, παραεμπορίου και παραοικονομίας και τον καταλογισμό της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης,
ι) τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της,
ια) την εποπτεία και το συντονισμό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και τα προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή,
ιβ) την εισήγηση νομοθετικών διατάξεων και μέτρων για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συμ- μόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων,
ιγ) τη διατύπωση απλής γνώμης για σχέδια νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της
ιδ) το συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές στα πλαίσια της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Αρθρο 3-Λειρουργική Ανεξαρτησία

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Προσοχή. Ο Διοικητής και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης υπόκεινται στην “συνείδησή τους” και τον “νομο», γενικά και αόριστα ,όχι το Σύνταγμα ! Εννοείται βέβαια πώς «νόμος» είναι οι εκάστοτε χιλιάδες σελίδες οδηγιών των δανειστών που υπογράφουν χωρίς καν να διαβάσουν οι βολευτές!
Το παραπάνω άρθρο όπως είναι διατυπωμένο εννοεί σαφώς ότι οι παραπάνω δεν υπάγονται ούτε στα ελληνικά δικαστήρια. Πράγμα φυσικό ,άλλωστε, αφού με τα μνημόνια έχουμε υπαχθεί στο αγγλικό δίκαιο.

Εννοείται πως η θέση του Διοικητή είναι καλοπληρωμένη, αντίστοιχη με αυτήν του Προέδρου του Αρείου Πάγου ,με τα λεφτά του φορολογούμενου βεβαίως..

Αρθρο 8. Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, οι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή, τακτικές ή πρόσθετες, για όλο το διάστημα της θητείας του, καθορίζονται κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Διοίκησης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ούτε να υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Aναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στην Αρχή περαιτέρω αρμοδιότητες που κατά την κείμενη νομοθεσία ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον αρμόδιο Aναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και κείνται εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος μπορεί να τις μεταβιβάζει σε υφιστάμενα όργανα της Αρχής ή να εξουσιοδοτεί αυτά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος

Ουσιαστική κατάργηση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 5 Σχέσεις με τον Υπουργό Οικονομικών και λοιπούς κυβερνητικούς φορείς
1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να υποβάλει στρατηγικές προτάσεις και να παρέχει στρατηγικές οδηγίες στην Αρχή σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής και σε εξαιρετικές περιστάσεις. Οι στρατηγικές οδηγίες και οι προτάσεις δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Αρχής ή σε θέματα του προσωπικού αυτής.
3. Η Αρχή ενημερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου. Ο Υπουργός δεν δύναται, για συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις, να υποβάλει προς την Αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών ή να παράσχει δεσμευτικές οδηγίες, του παρέχονται όμως υποχρεωτικά από αυτήν συγκεντρωτικά στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Οι σύμβουλοι από το εξωτερικό:

Άρθρο 8 Συμβούλιο Διοίκησης
3. Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών, Εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Ο Εμπειρογνώμονας, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στα έγγραφα και στοιχεία της αρχής με τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις.
‘Ολες οι επιδόσεις που γίνονταν πριν στον Υπουργό Οικονομικών, ως εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου τώρα θα γίνονται προς τον Διοικητή της Αρχής ,ο οποίος προφανώς είναι αυτός που εκπροσωπεί πλέον το ελληνικό κράτος ! Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τίθεται στην υπηρεσία της «Αρχής»

Άρθρο 36 Δικαστική εκπροσώπηση

1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δημόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννομες σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προς τον Διοικητή, αντί του Υπουργού των Οικονομικών. Ειδικώς για την εκπροσώπηση και την επίδοση των δικογράφων σε δίκες που αφορούν σε φορολογικές εν γένει διαφορές και σε διαφορές που αναφύονται κατά είσπραξη των δημοσίων εσόδων, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περίπτωση α ́, σε συνδυασμό προς το άρθρο 49 (παράγραφοι 2 και 4) και 219 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α ́ 97) και 85 παρ. 1, εδάφιο πρώτο του ν.δ. 356/1974 (Α ́ 90). Η προβλεπομένη στο άρθρο 85 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν.δ. 356/1974 κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών γίνεται προς τον Διοικητή, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.
2.α) Η εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των υποθέσεων της Αρχής και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του (ν. 3086/2002, Α ́ 324). Το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας μετονομάζεται σε Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ, λειτουργεί στην ΑΑΔΕ και διατηρεί τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές του, στις οποίες προστίθενται και οι αρμοδιότητες που άπτονται των υποθέσεων που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της ΑΑΔΕ ή αφορούν σε έννομες σχέσεις της και δεν εμπίπτουν στην κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων οργανικών μονάδων του ΝΣΚ. Για τις υποθέσεις εκτός της καθ ́ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας του ΕΝΓΔΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Οργανισμού του ΝΣΚ.

Τέλος, ΟΛΟ το σύνολο των ηλεκτρονικών πληροφοριών των φορολογουμένων ανήκει πλέον στην “Αρχή”

Αρθρο 37
…Η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δεδομένων και του λογισμικού εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων της και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της. Τα δεδομένα που διαχειρίζεται η Αρχή ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι διαδικασίες τήρησης, πρόσβασης, διάθεσης, χορήγησης και δημοσιοποίησης των δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α ́ 170), του άρθρου 11 του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α ́ 265), καθώς και από τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Αρχή έχει την αποκλειστική διαχείριση των δικτυακών τόπων που χρησιμοποιεί για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της. Το λογισμικό εφαρμογών των Πληροφοριακών συστημάτων, οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητας της Αρχής που παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) ή άλλων υπηρεσιών μεταφέρονται σε δικτυακούς τόπους της Αρχής το αργότερο μέχρι τις 31.3.2017.
Οι πληροφορίες και τα δεδομένα, ο πηγαίος και εκτελέσιμος κώδικας του λογισμικού εφαρμογών των Πληροφοριακών Συστημάτων, των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής, φιλοξενούνται, φυλάσσονται, εγκαθίστανται και λειτουργούν σε υπολογιστικές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα για: (α) την αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία των υπολογιστικών υποδομών, (β) την αποκλειστικά κατά λόγο αρμοδιότητας προσπέλαση και πρόσβαση σύμφωνα με την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Αρχής, (γ) την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας και (δ) την προστασία τους από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών εγκαθιστά, διαχειρίζεται και παραμετροποιεί τις υπολογιστικές υποδομές τους (κεντρικές – περιφερειακές – δικτυακές) και το συστημικό λογισμικό (λειτουργικό σύστημα – πακέτα λογισμικού υπολογιστικής υποδομής), μεριμνά για την αδειοδότησή του και ευθύνεται έναντι της Αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών.
Ουδεμία υποχρέωση συμμόρφωσης των Ελλήνων υφίσταται σε ένα ακόμα τυπικά άκυρο, μνημονιακό , κατοχικό, αντισυνταγματικό έκτρωμα.. Αντίθετα, υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη υπεράσπισης του Συντάγματος και δη του άρθρου 120 αυτού.
Το σύγχρονο ελληνικό κράτος και οι δομές του δεν έπεσαν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα κοπιώδους προσπάθειας και αιματηρών θυσιών δεκάδων γενεών στην πρόσφατη ιστορία και χιλιάδων γενεών στην απώτερη.
Συνεπώς δεν ξεπουλιέται και δεν χαρίζεται!
Σύμφωνα με την ρήση του Περικλή, η ελευθερία ανήκει μόνο σε αυτούς που έχουν το κουράγιο να την υπερασπιστούν. Οι Ελληνες απέδειξαν διαχρονικά ανά τους αιώνες ότι αυτή τη δύναμη την διαθέτουν. Το ίδιο θα αποδείξουν και τώρα .

Λιάνα Καστρινάκη
Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΕΝΑ-Ε 

ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ( ΕΝΑ-Ε )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  20/12/2016

Υπέρογκους – πλασματικούς φόρους θα κληθούν να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, άνεργοι, περιστασιακά απασχολούμενοι, ακόμη και άποροι πολίτες, αν εφαρμοστούν ως έχουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την υποχρέωσή τους να καλύπτουν ποσοστά από 10% έως και 18,75% του ετήσιου εισοδήματός τους με δαπάνες που υποχρεωτικά πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει είτε με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα , ή με μετρητά για περιορισμένες μόνο κατηγορίες, όπως υπερήλικες συνταξιούχοι και κάτοχοι απομακρυσμένων περιοχών. Το γεγονός αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι το συνολικό ετήσιο εισόδημα το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού θα είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό αν τεκμήρια προσδιορίζουν το ύψος του σε υψηλότερο επίπεδο.

Ταυτόχρονα, πληρωμές άνω των 500 ευρώ πρέπει να γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά αντί του παλαιού ορίου των 1500 ευρώ.
Δεν αποτελεί έκπληξη ένα ακόμα κυβερνητικό νομοσχέδιο στον ολισθηρό δρόμο περιορισμού ή και ακύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Το πλαστικό χρήμα πρέπει να είναι αποδεκτό μόνο στην περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει και όχι υποχρεωτικά. Η θέσπιση αφορολογήτου ορίου με βάση μόνο το πλαστικό χρήμα είναι εκτός Συνταγματικών ορίων της ισότητας και της αναλογικότητας.

Δημιουργεί τεράστια θέματα προσβολής προσωπικών δεδομένων διότι ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και ο ιατρικός τους φάκελος ακόμα δεν θα καταλήξουν στα χέρια επιτήδειων, όπως έχει συμβεί πριν λίγα χρόνια με εκατομμύρια ηλεκτρονικά δεδομένα φορολογουμένων,για να μην αναφέρουμε το μέγα θέμα της παραβίασης της ελευθερίας των συναλλαγών και των εύκολων κακόβουλων επεμβάσεων σε ηλεκτρονικά αρχεία.

Η απαγόρευση της χρήσης μετρητών με πρόσχημα την πάταξη της φοροδιαφυγής θεσπίζεται:
α) προς χάρη των τραπεζών ώστε να έχουν διαθέσιμα κεφάλαια και να μην κινδυνεύουν από μαζικές αναλήψεις (bank run)
β) για να μπορεί επίσης το δημόσιο να κατάσχει ό,τι θέλει και όποτε θέλει για την είσπραξη παράνομων-εικονικών-πλασματικών φόρων σε βάρος της ίδιας της επιβίωσης του ατόμου
γ) σε συμμόρφωση της παραδομένης στην τρόικα κυβέρνησης με διεθνείς εντολές που επιτάσσουν τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο του ατόμου και των προσωπικών του δεδομένων αλλά και των μέσων επιβίωσής του.
Θα είναι ευκολότατο πλέον για οποιαδήποτε κυβέρνηση να καταδικάσει τους μη αρεστούς σε πείνα και εξαφάνιση.

Όπως πάει το πράγμα, τα μετρητά θα απαγορευθούν τελείως σε λίγο. Αν θέλει η κυβέρνηση να πατάξει την φοροδιαφυγή ας ελέγξει πρώτα τις περίφημες λίστες και την νομιμότητα των καταθέσεων των δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό και όχι τον καστανά της γωνίας.

Καλούνται οι πολίτες να αντιδράσουν στα σχέδια που υπονομεύουν την ζωή τους. Αν δεν το κάνουν,σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ χειρότερες εξελίξεις.

Λιάνα Καστρινάκη
Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΕΝΑ-Ε

 

 

ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ( ΕΝΑ-Ε )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  13/12/2016

Επιεικώς απαράδεκτη και επικίνδυνη είναι η πρόταση του τέως υπουργού Δικαιοσύνης και νυν βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παρασκευόπουλου για τη σημαία.

Ο κ. Παρασκευόπουλος σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής» ζήτησε να ανοίξει ένας διάλογος προκειμένου να αποποινικοποιηθεί το αδίκημα για το κάψιμο της ελληνικής σημαίας υποστηρίζοντας πως η πράξη αυτή πρέπει να αποδοκιμάζεται πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά (!) και όχι ποινικά, κάτι που κατά την άποψή του είναι και πιο αποτελεσματικός τρόπος.

Η πρόταση αυτή, που συμπληρώνει την ουσιαστική κατάργηση της φύλαξης των συνόρων από την κυβέρνηση, συνιστά ένα ακόμα βήμα προς την αποδόμηση του έθνους-κράτους προς όφελος της παγκοσμιοποίησης αλλά και παγκόσμια πρωτοτυπία, αφού δύσκολα θα βρει κανείς κράτος σε όλο τον πλανήτη που να αφήνει ατιμώρητο το κάψιμο του εθνικού του συμβόλου και να περιορίζεται σε κάποια ομιχλώδη …. «κοινωνική και ηθική καταδίκη».

Όσο και αν δεν είναι αρεστό σε κάποιους, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας σέβεται και τιμά την ελληνική σημαία διότι είναι το σύμβολο χιλιόχρονων αιματηρών αγώνων για την απόκτηση της ελευθερίας . Ταυτόχρονα δε, είναι και σύμβολο της απαρέγκλιτης θέλησης του ελληνικού λαού να συνεχίσει να υπάρχει και να αναπτύσσεται σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του, με αξιοπρέπεια , δικαιοσύνη και ελευθερία μέσα στην κρατική-εθνική οντότητα που ονομάζεται Ελλάς. Γι’ αυτήν την ιδέα και γι’ αυτόν τον σκοπό μόχθησαν και πολέμησαν εκατοντάδες γενιές πριν από την δική μας ,γι’ αυτό τον λόγο πληρώνει σήμερα φόρους ο ελληνικός λαός ,από τους οποίους συντηρούνται εξάλλου τα κυβερνητικά στελέχη , και στέλνει και τα παιδιά του στον στρατό.

Αυτά λοιπόν θα πρέπει να αναλογιστούν και να σεβαστούν τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και όχι τις ανάγκες τις εκλογικής τους πελατείας.

Λιάνα Καστρινάκη
Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΕΝΑ-Ε